Jak kupować

Regulamin

 

1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez sklep Internetowy malinove.pl zwany dalej Sprzedającym.

 

2. Sprzedaż odbywa się w formie umowy zawieranej na odległość za pośrednictwem Internetu. Właścicielem sklepu malinove.pl jest firma ADVERT STUDIO Małgorzata Sobierajska. Wszystkie sprzedawane towary są nowe.

 

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego w sklepie. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Zamówienia można ewentualnie składać e-mailem lub telefonicznie. Negocjacja cen jest możliwa tylko przed zakupem i dotyczy wyłącznie większych ilości.

 

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

 

5. W chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów mogą być niedostępne, o czym Kupujący zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia lub przez pracownika sklepu. Przesyłka zostanie wysłana zaraz po pojawieniu się produktu na magazynie. Kupującemu przysługuje w takiej sytuacji możliwość anulowania zamówienia.

 

6. Płatność za zakupione towary odbywa się przelewem na konto w Santander banku: 61 1090 1854 0000 0001 0430 1974

Do wartości zamówionych artykułów należy doliczyć koszt przesyłki według cennika podanego na stronie internetowej.

 

7. W ciągu maksymalnie 48 godzin od otrzymania zamówienia (lub zaksięgowaniu wpłaty na koncie) wysyłamy tylko na terenie Polski przesyłkę zgodną z zamówieniem. Możliwość obioru osobistego na terenie Poznania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

8. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru.

 

9. Wszystkie towary podlegają gwarancji do 12 miesięcy od daty otrzymania produktu

 

11. Jeżeli masz pytania dotyczącej naszej branży pisz na adres e-mail: kontakt@malinove.pl lub dzwoń. 512 587 555

 

Reklamacje

 

1.  Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 12. Regulaminu.

 

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@malinove.pl W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

4. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.

 

Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 30 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.